RegulaminI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 


 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.rylko.com, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest spółka „BRAWO” sp. z o. o siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Dworcowa 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099710, posiadająca nr NIP 551-21-85-838 oraz nr REGON 357035482 („Sprzedający”).
 2. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów towarów obuwniczych i akcesoriów pod marką „Ryłko” („Towary”), na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza zamówienia, jak również telefonicznie.
 4. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@rylko.com, telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku W godzinach 8:00-18:00, pod nr telefonu: + 48 882-133-487 oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: www.rylko.com.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 6. Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności nabywania Towarów przez Konsumentów, tj. osoby fizyczne zawierające umowy sprzedaży Towarów niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.


II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedający niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, termin, miejsce i sposób dostawy, informację o przysługującym Kupującemu prawu odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasadach odstąpienia, wzór odstąpienia od umowy oraz informację o zasadach rozpatrywania przez Sklep Internetowy reklamacji.
 4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający weryfikuje stan magazynowy i informuje Kupującego o dostępności towaru, potwierdzając przyjęcie zamówienia do realizacji. W razie stwierdzenia braku dostępności towaru, Sprzedający informuje Kupującego, iż zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedającego wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sprzedający bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesłanym Kupującemu dowodzie zakupu (dokument realizacji zamówienia lub faktura). Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie dokument realizacji lub faktury w formie elektronicznej. W razie potrzeby uzyskania faktury VAT w formie papierowej, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym na podane w pkt I ust. 2 dane kontaktowe.


III. ZASADY ZAPŁATY CENY I KOSZTÓW DOSTAWY

 1. Ceny towarów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów, co do których informacja przekazywana jest Kupującemu podczas składania zamówienia („Koszty dostawy”).
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności Ceny oraz Kosztów dostawy:
  a) gotówka – przy odbiorze towaru (opcja dostępna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), a także opcje płatności „z góry”, przed dostawą zamówienia:
  b) elektroniczny przelew bankowy – płatność w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem partnera rozliczeniowego Sprzedawcy, tj. spółki PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, operatora płatności Przelewy24 („Operator płatniczy”),
  c) Karty płatnicze – za pośrednictwem partnera Sprzedawcy wskazanego w pkt b) powyżej.
 3. W razie wyboru płatności wskazanej w pkt b i c powyżej, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych „Przelewy24” i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Kupujący może także wrócić do dokonania powyższej płatności w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego operatora PayPro S.A. wymaga dokonania rejestracji w tym serwisie płatniczym.
 4. Wybierając płatność jedną z opcji płatności „z góry”, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia, postępując zgodnie z procedurą płatności określoną przez Operatora płatniczego. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.
 5. W razie wybrania płatności w formie „za pobraniem”, Klient dokonuje płatności kurierowi gotówką, przy odbiorze Towaru.Sprzedający nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Klienta z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedającego.


IV. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 1. Realizacja zamówienia następuje w terminie dwóch do czterech dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji. W przypadku zamówień składających się z dwóch lub większej ilości produktów termin może ulec wydłużeniu.
 2. Zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie 1 do 2 dni roboczych od daty nadania przesyłki.
 3. Dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DPD, POCZTEX a ich koszty i termin realizacji są następujące:
  a) Kurier DPD oraz POCZTEX - przelew bankowy (dostawa 1-2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji) – 12 zł,
  b) Kurier DPD oraz POCZTEX - płatność za pobraniem (dostawa 1-2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji) – 15 zł,
  c) Zamówienia na kwotę minimum 99 zł objęte są darmową dostawą

  Istnieje nadto możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym „Ryłko” - przelew bankowy (dostawa 1-2 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia do realizacji) – 0 zł,
 4. Wskazane powyżej koszty dostawy zawierają także koszty opłaty za daną metodę płatności, które odpowiadają kosztom ponoszonym w tym zakresie przez Sprzedającego.
 5. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na towary z jego oferty do następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 6. W przypadku realizacji dostawy zamówionych towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zakupiony towar jest dostarczany Kupującemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego do realizacji.
 7. W przypadku dostaw zakupionych towarów do państw wskazanych w ust. 4 powyżej, koszty dostaw są następujące: KOSZTY DOSTAWY
 8. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 9. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia Kupujący ma prawo żądać od kuriera spisania protokołu szkody. Prosimy nadto, aby zweryfikować zgodność towaru z zamówieniem w zakresie przedmiotu, modelu, rozmiaru i innych istotnych cech towaru, a w razie stwierdzenia niezgodności niezwłocznie poinformować Sprzedającego, który wymieni towar na zgody z zamówieniem.
 10. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy albo przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody. Powyższe nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy w zakresie dostawy zamówionych towarów do Kupującego.
 11. Towar przechodzi na własność konsumenta w momencie odbioru przesyłki od kuriera.


V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny, na zasadach określonych poniżej (procedura na podstawie Rozdziału 4 „Prawo odstąpienia od umowy” ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).
 2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży Towarów wynosi 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wyrażonego w jeden z następujących sposobów:
  a) z wykorzystaniem udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia: Formularz zwrotu- pobierz
  b) z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.);
  c) pismem sporządzonym we własnym zakresie i przesłanym na adres: „BRAWO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska; zaleca się tu korzystanie ze wzoru odstąpienia przekazanego Konsumentowi przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe;
  d) pismem przesłanym wiadomością e-mail na adres: sklep@rylko.com; zaleca się tu korzystanie ze wzoru odstąpienia przekazanego Konsumentowi przez Sprzedającego, co nie jest jednak obowiązkowe;
 4. Sprzedający zachęca, aby odstępując od Umowy, Konsument korzystał z udostępnionego w tym celu przez Sklep Internetowy formularza odstąpienia.
 5. W razie przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną zgodnie z ust. 3 lit. a), b) lub d), Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument winien zwrócić Towar, którego dotyczy oświadczenie, niezwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot winien nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
  a) Na stronie wymiana i zwrot kliknij przycisk ZGŁOŚ ZWROT i uzupełnij formularz, następnie wydrukuj potwierdzenie zwrotu i dołącz je do przesyłki zwrotnej. Kurier zjawi się po paczkę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia, w godzinach od 9.00 do 17.00
  b) na adres Sprzedającego: „BRAWO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska
  c) w dowolnym sklepie stacjonarnym Ryłko, poza sklepami outletowymi.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów z zastrzeżeniem ust. 11. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności dokonanych przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 13. W przypadku zwrotu dokonanego w sklepie stacjonarnym Ryłko Konsument może otrzymać zwrot płatności zgodnie z ust. 10 powyżej w gotówce. Jednakże w braku wystarczających środków w kasie, zwrot dokonany zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na rachunek bankowy podany przez dokonującego zwrotu Konsumenta.
 14. Zwrot przez Konsumenta przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez Sklep Internetowy.


VI. WYMIANA

 1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów klient ma prawo do wymiany Towaru na inny rozmiar lub model.
 2. Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.
 3. Towar należy przekazać kurierowi, który zostanie zamówiony na stronie www.rylko.com w zakładce Strefa klienta --> Wymiana/Zwrot
 4. Wymieniony towar zostanie dosłany w terminie od 3 do 5 dni roboczych.
 5. Koszty wymiany ponosi Sprzedający, z zastrzeżeniem ust.6 poniżej.
 6. Klienci dokonujący wymiany Towaru spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ponoszą koszty odesłania Towaru do Sklepu Internetowego. W takim też wypadku Klient we własnym zakresie organizuje wysyłkę Towaru do Sklepu Internetowego.
 7. Jeśli towar, na który dokonywana jest wymiana jest tańszy niż towar wymieniany, zwrot różnicy dokonany zostaje przelewem bankowym na konto, z którego dokonano płatności w terminie do 14 dni roboczych. Nie dotyczy to wymiany w zakresie jednego modelu. Jeśli towar, na który dokonywana jest wymiana, będzie droższy od towaru wymienianego, różnicę w cenie Kupujący uiszcza kurierowi w chwili dostawy towaru na wymianę.


VII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu, lub przesłany do Kupującego razem z potwierdzeniem złożenia zamówienia, i przesłać go do Sprzedawcy zgodnie z pkt 3 poniżej. Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób jej rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.). Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj: Formularz reklamacji - PDF
 3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres: „BRAWO” sp. z o. o siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Dworcowa 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem „Reklamacja Sklep Internetowy” lub złożona w sklepie firmowym RYŁKO. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do „BRAWO” sp. z o. o siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Dworcowa 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska , z dopiskiem "Reklamacja sklep internetowy".
 4. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego.
  a) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy, na następujący adres: „BRAWO” sp. z o. o siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Dworcowa 19, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska z dopiskiem „Reklamacja”.
 6. 6. W celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich – Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe (alternatywne) rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
 7. Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show


VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Klauzuli informacyjnej” stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.


IX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.rylko.com jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  a) zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  b) możliwość śledzenia statusu zamówienia,
  c) wysyłka newslettera.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet(o przepustowości minimalnej nie niższej niż 1 mbits/ 512 kbits, adres stały, publiczny,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a) W zakresie wykonania umów sprzedaży warunki składania reklamacji określa par. VII Regulamin,
  b) W zakresie nie dotyczącym wykonania umów sprzedaży usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy w sposób opisany poniżej,
  c) Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@rylko.com lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
  d) Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
  e) Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  f) O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 9. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 10. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  a) Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies,
  b) Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.rylko.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 2. Sklep Internetowy jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Zapis ust. 3 powyżej nie prowadzi jednak do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w kraju miejsca zwykłego pobytu konsumenta.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.